Ogólne Warunki Sklepu internetowego

DS Smith Polska sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.dssmith.com prowadzony jest przez spółkę DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286, REGON 012192007, kapitał zakładowy 384.460.500,00 zł w całości wpłacony, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085747, BDO 000010561 adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150,25-639 Kielce, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Realizacja Umów Sprzedaży odbywa się na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.

3. Produkty dostępne na stronie internetowej sklep.dssmith.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

4. Zakupów w Sklepie nie mogą dokonywać  Konsumenci - osoby fizyczne dokonujące  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Definicje

1. Klient - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym jednostka publiczna zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem niniejszego Sklepu związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego DS Smith Polska sp. z o.o.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.dssmith.com

5. Ogólne Warunki  – niniejsze Ogólne Warunki  Sklepu internetowego DS Smith Polska sp. z o.o.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta z chwilą rejestracji w Sklepie oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.

10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym warunków dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość zmiany danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub określona ilość minimalna dla złożenia zamówienia przez Klienta rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

13. Administrator – właściciel sklepu.

14. Warunki dostawy – Zasady dokonywania dostaw przez Sprzedawcę przy udziale partnera logistycznego Sprzedawcy lub innego przewoźnika, dostawcę usług logistycznych lub kurierskich.

§ 3 Zasady rejestracji

1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie i założenia Konta, niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez podanie następujących informacji: nazwy firmy Klienta, imienia i nazwiska Osoby kontaktowej, adresu siedziby Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP.

2. Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta, w zakresie podanym w formularzu rejestracji.

3. Rejestracja w Sklepie jest darmowa.

4. Klient w każdej chwili ma możliwość modyfikacji danych podanych w Formularzu Rejestracji.

5. Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres do korespondencji Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane na stronie internetowej Sklepu.

§ 4 Zasady składania Zamówień

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

      a. Zalogować się na Konto,

      b. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „do koszyka”,

      c. Wybrać opcję dostawy lub odbioru osobistego Produktów,

      d. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie w link przesłany bezpośrednio na podany adres e-mail,

      e. W zależności od wybranej formy płatności opłacić Zamówienie.

2. Ceny Produktów są cenami netto  i wyrażone są w polskich złotych.

§ 5 Formy płatności i odbiór osobisty zakupionych produktów

1. Klient składając Zamówienie w Sklepie ma możliwość skorzystania z następujących form płatności za Produkty:

      a. Kartą kredytową,

      b. Przelewem, po dostarczeniu potwierdzenia przelewu przed dokonaniem odbioru osobistego.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

3. Szczegółowe informacje na temat form i kosztów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu. (Warunki dostawy)

§ 6 Wykonanie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówień

1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail do Klienta na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2. Obsługa Zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.

3. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostawy niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przez Klienta podczas składania Zamówienia i na zasadach opisanych w Warunkach dostaw.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostaw, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin dostawy.

5. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski.

6. W przypadku uzgodnienia przez Klienta ze Sprzedawcą zmiany warunków Umowy Sprzedaży w zakresie ceny i terminu dostawy oraz warunków dostawy w tym zmiany kuriera lub terminu odbioru osobistego, Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na nowych warunkach.

7. Uzgodnienie, o jakim mowa w § 5 ust. 6 powinno być potwierdzone poprzez złożenie nowej oferty na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta podany w formularzu rejestracyjnym i przyjęcie tej oferty poprzez jej potwierdzenie, na adres korespondencyjny ( lub adres poczty elektronicznej) Sprzedawcy. Niniejszy zapis ma zastosowanie ilekroć mowa jest o uzgodnieniu z Klientem indywidualnych warunków sprzedaży. 

8. W przypadku nie przyjęcia dostawy lub nieodebrania Produktów przez Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wszelkich kosztów w tym: wyprodukowania, zakupu, przechowania, transportu Produktów i ich zutylizowania, do którego dokonania Sprzedawca jest uprawniony po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Klientowi na dokonanie tej czynności.

9. Sprzedawca decyduje o sposobie opakowania Produktów. Opakowanie nie podlega zwrotowi, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

10. Klient ponosi ryzyko związane z Produktami od chwili:

      a. Rozpoczęcia załadunku Produktów przez Klienta na jego środek transportu – przy odbiorze Produktów od Sprzedawcy,

      b. Rozpoczęcia rozładunku Produktów przez Klienta w miejscu dostawy – przy dostawie dokonywanej przez Sprzedawcę,

    c. Upływu uzgodnionego terminu dostawy lub odbioru, jeżeli Klient nie przyjął dostawy lub nie odebrał Produktów stosownie do uzgodnień pomiędzy stronami.

§ 7 Reklamacje

1. Ze względu na charakter Produktów oferowanych w Sklepie, reklamacje ilościowe i jakościowe winny być składane przez Klienta w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy na wskazany na stronie Sklepu adres e-mailowy lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem, niewłaściwym lub niedbałym w ocenie Sprzedawcy: przechowaniem, użyciem, nadmiernym naciskiem itp., lub jeżeli Produkt uległ pogorszeniu po dacie dostawy. 

2. W przypadku uznania złożonej reklamacji za zasadną, Sprzedawca zobowiązany będzie według własnego wyboru, dostarczyć Produkt wolny od wad lub brakujący albo dokonać obniżenia ceny należnej za Produkt w terminie uzgodnionym z Klientem, przy wyłączeniu prawa Klienta do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.

3. Wszelkie uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i braków ilościowych wygasają z upływem 3 miesięcy od daty dostawy Produktu.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży, Zwrot Produktu

1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu Produktu w ciągu 30 dni od dnia dostawy, pod warunkiem, że zwracany Produkt nie nosi śladów użytkowania oraz znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca każdorazowo wyraża zgodę na dokonanie takiego zwrotu i może odmówić przyjęcia Produktu. Koszty związane ze zwrotem i odstąpieniem  pokrywa Klient.

2. Prawo zwrotu nie obejmuje Produktów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, Produktów nie ujętych na stronie internetowej. 

§ 9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca oraz Klient  ponoszą odpowiedzialność za wykonanie Umowy Sprzedaży na  zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

2. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za: oszustwo, świadome  wprowadzenie w błąd drugiej strony, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jej zawinione zaniedbanie, za wszelkie inne okoliczności, w których prawo nie pozwala wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) z tytułu dorozumianej gwarancji ani za utracone korzyści, w tym zyski, kontakty handlowe, dochody, możliwości, kontrakty, wartości firmy lub spodziewane oszczędności ani za zbędne wydatki, uszkodzenie lub zniszczenie danych komputerowych, lub za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne  spowodowane przez działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, naruszenie Umowy Sprzedaży, Ogólnych Warunków, czyn niedozwolony, naruszenie obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikające z lub pozostające w związku z Umową Sprzedaży lub Ogólnymi Warunkami.

4. Z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej w ust. 2, każda inna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta wynikająca z Umowy Sprzedaży, czynu niedozwolonego lub jakakolwiek inna pozostająca w związku z Ogólnymi Warunkami lub Umową Sprzedaży, jest ograniczona w stosunku do każdego zdarzenia lub serii zdarzeń do 10% łącznej kwoty zapłaconej za Produkt, z którym wiąże się roszczenie Klienta.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wobec Klienta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku spowodowane jest okolicznościami o charakterze nadzwyczajnym, pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy, a których nie można było przewidzieć i zapobiec - Siła Wyższa. Przez okoliczności Siły Wyższej rozumie się w szczególności: kataklizmy, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zamieszki, wojnę, wprowadzenie stanu wyjątkowego, ataki terrorystyczne, epidemię, embargo, zarządzenia, ograniczenia i regulacje rządowe, właściwych organów i podmiotów.

6. Celem uniknięcia  wątpliwości Strony postanawiają, że   jeżeli po zawarciu niniejszej Umowy właściwe organy władzy publicznej wydadzą przepisy odnoszące się do rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 , nawet jeśli dotyczą one tylko jednego z obiektów produkcyjnych Sprzedawcy („Przepisy   COVID”), które mają lub mogą mieć negatywny wpływ na dostawy dokonywane przez Sprzedawcę w ramach Umowy to i tę okoliczność, jeżeli nie pozwala na  wytworzenie lub  dostawę  Produktów,  uznaje się za Siłę Wyższą. Jeżeli Przepisy COVID pozwalają na wytworzenie  lub dostawę Produktów, ale  jest lub będzie dla Sprzedawcy uciążliwe,  Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia niezbędnych zmian Umowy dotyczących warunków wyprodukowania i  dostawy Produktów, w tym ceny za Produkty, innych kosztów związanych z realizacją Umowy i terminów dostaw.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaż, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – również w celach marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

      a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi w celu realizacji Umowy Sprzedaży,

      b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu              powyższe płatności w Sklepie.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować wymienione w tym punkcie prawa należy skierować stosowne oświadczenie w sposób określony poniżej:

      a. listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce,

      b. mailowo na adres: odo@dssmith.com.

5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Ogólnych Warunkach danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia tejże umowy.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez: okres trwania umowy, okres upływu terminów przedawnienia roszczeń, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych lub okres trwania zobowiązań publicznoprawnych w zależności od tego, który z okresów będzie najdłuższy. (tak bym to uzupełniła, chyba, że klauzula informacyjna jest dostępna na stronie sklepu jako oddzielna zakładka. To co dotyczy danych osobowych jest dostępne na stronie dopiero po zalogowaniu się do sklepu.)

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

2. Klienci poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży potwierdzają zapoznanie się i zobowiązują się przestrzegać dostępnych na stronie Sklepu Politykami Sprzedawcy: Polityki  przeciwdziałania przekupstwu i korupcji oraz Polityki  przestrzegania sankcji, klauzuli informacyjnej RODO.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny.

5. Wszelkie spory wynikające z lub pozostające w związku z zawartą Umową Sprzedaży strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego w Kielcach.

Adres sprzedającego:

ul. Geodetów 156,

05-500 Piaseczno,

adres poczty elektronicznej:

sklep@dssmith.com;

telefon:

+48 22 701 18 13;

+48 22 701 18 05;

Warszawa dnia 01 07 2021