Ogólne Warunki Sklepu internetowego DS Smith Polska sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.dssmith.com prowadzony jest przez spółkę DS Smith Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, NIP 9511589286, REGON 012192007, kapitał zakładowy 384.460.500,00 zł w całości wpłacony, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085747, BDO 000010561, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150,25-639 Kielce, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Realizacja Umów Sprzedaży odbywa się na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Produkty dostępne na stronie internetowej sklep.dssmith.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 4. Zakupów w Sklepie nie mogą dokonywać  Konsumenci – osoby fizyczne dokonujące  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym jednostka publiczna zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem niniejszego Sklepu związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego DS Smith Polska sp. z o.o.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.dssmith.com
 5. Ogólne Warunki  – niniejsze Ogólne Warunki  Sklepu internetowego DS Smith Polska sp. z o.o.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta z chwilą rejestracji w Sklepie oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym warunków dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość zmiany danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub określona ilość minimalna dla złożenia zamówienia przez Klienta rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 13. Warunki dostawy – Zasady dokonywania dostaw przez Sprzedawcę przy udziale partnera logistycznego Sprzedawcy lub innego przewoźnika, dostawcę usług logistycznych lub kurierskich.

§ 3 Zasady rejestracji

 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie i założenia Konta, niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji poprzez podanie następujących informacji: nazwy firmy Klienta, imienia i nazwiska Osoby kontaktowej, adresu siedziby Klienta, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP.
 2. Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta, w zakresie podanym w formularzu rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie jest darmowa.
 4. Klient w każdej chwili ma możliwość modyfikacji danych podanych w Formularzu Rejestracji.
 5. Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres do korespondencji Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane na stronie internetowej Sklepu.

§ 4 Zasady składania Zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia i kliknąć przycisk „do koszyka”,
 3. Zalogować się na Konto lub kontynuować zakupy bez rejestracji,
 4. Wybrać odpowiednią opcję dostawy, sposób dostawy,
 5. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
 6. W zależności od wybranej formy płatności opłacić Zamówienie.
 7. Ceny Produktów są cenami netto  i wyrażone są w polskich złotych.

§ 5 Formy płatności i odbiór osobisty zakupionych produktów

 1. Klient składając Zamówienie w Sklepie ma możliwość skorzystania z następujących form płatności za Produkty:
 2. Przelewy24,
 3. Przedpłata na konto,
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 5. Szczegółowe informacje na temat form i kosztów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu (Warunki dostawy). Dokładne koszty transportu wyliczane są na karcie produktu po wpisaniu nazwy miejscowości lub/i kodu pocztowego adresu dostawy.
 6. Sprzedawca oświadcza stosownie do art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.711 t.j. z późn. zm.), że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 powołanej ustawy.

§ 6 Wykonanie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówień

 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail do Klienta na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Obsługa Zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostawy niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę na zasadach opisanych w Warunkach dostaw.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostaw, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin dostawy.
 5. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski. W przypadku wysyłek poza granice Polski koszty dostawy wyliczane są indywidulanie.
 6. W przypadku uzgodnienia przez Klienta ze Sprzedawcą zmiany warunków Umowy Sprzedaży w zakresie ceny i terminu dostawy oraz warunków dostawy w tym zmiany kuriera lub terminu odbioru osobistego, Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować Zamówienie na nowych warunkach.
 7. Uzgodnienie, o jakim mowa w § 6 ust. 6 powinno być potwierdzone poprzez złożenie nowej oferty na adres korespondencyjny lub mailowy Klienta podany w formularzu rejestracyjnym i przyjęcie tej oferty poprzez jej potwierdzenie, na adres korespondencyjny ( lub adres poczty elektronicznej) Sprzedawcy. Niniejszy zapis ma zastosowanie ilekroć mowa jest o uzgodnieniu z Klientem indywidualnych warunków sprzedaży.
 8. W przypadku nie przyjęcia dostawy lub nieodebrania Produktów przez Klienta, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wszelkich kosztów w tym: wyprodukowania, zakupu, przechowania, transportu Produktów i ich zutylizowania, do którego dokonania Sprzedawca jest uprawniony po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Klientowi na dokonanie tej czynności.
 9. Sprzedawca decyduje o sposobie opakowania Produktów. Opakowanie nie podlega zwrotowi, chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 10. Klient ponosi ryzyko związane z Produktami od chwili:
 11. Rozpoczęcia załadunku Produktów przez Klienta na jego środek transportu – przy odbiorze Produktów od Sprzedawcy,
 12. Rozpoczęcia rozładunku Produktów przez Klienta w miejscu dostawy – przy dostawie dokonywanej przez Sprzedawcę,
 13. Upływu uzgodnionego terminu dostawy lub odbioru, jeżeli Klient nie przyjął dostawy lub nie odebrał Produktów stosownie do uzgodnień pomiędzy stronami.
 14. O ile nie uzgodniono odmiennie w formie pisemnej, Sprzedawca zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do postawienia Produktów do dyspozycji Klienta w uzgodnionym terminie wynikającym z Zamówienia, potwierdzenia Zamówienia lub w inny sposób uzgodnionym terminie. Powyższe terminy mają charakter orientacyjny, nie wiążący i w zakresie dozwolonym przepisami prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę wynikłą z ich niedotrzymania jest wyłączona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy wyłącznie w przypadku, gdy otrzymał od Sprzedawcy zawiadomienie o opóźnieniu w dostawie i w odpowiedzi na to zawiadomienie wyznaczył Sprzedawcy nowy termin na jej dokonanie, zaś Sprzedawca wyraźnie zaakceptował ten nowy termin.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane przez: (i) zdarzenie, okoliczność lub przyczynę pozostającą poza kontrolą Sprzedawcy, stanowiące okoliczność Siły Wyższej zdefiniowanej w § 9 ust 4. Niniejszego Regulaminu; (ii) niedobór surowców lub (iii) nieudzielenie przez Klienta odpowiednich wskazówek lub instrukcji potrzebnych do dokonania dostawy.

§ 7 Reklamacje

 1. Ze względu na charakter Produktów oferowanych w Sklepie, reklamacje ilościowe i jakościowe winny być składane przez Klienta w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty dostawy na wskazany na stronie Sklepu adres e-mailowy lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem, niewłaściwym lub niedbałym w ocenie Sprzedawcy: przechowaniem, użyciem, nadmiernym naciskiem itp., lub jeżeli Produkt uległ pogorszeniu po dacie dostawy.
 2. W przypadku uznania złożonej reklamacji za zasadną, Sprzedawca zobowiązany będzie według własnego wyboru, dostarczyć Produkt wolny od wad lub brakujący albo dokonać obniżenia ceny należnej za Produkt w terminie uzgodnionym z Klientem, przy wyłączeniu prawa Klienta do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. Wszelkie uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i braków ilościowych wygasają z upływem 3 miesięcy od daty dostawy Produktu.

§ 8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Każda ze stron może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę na podstawie pisemnego oświadczenia, jeżeli druga Strona w sposób rażący narusza swój obowiązek wynikający z umowy i nie zaprzestanie naruszeń w ciągu 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania. Wszystkie istniejące w dniu rozwiązania umowy roszczenia Stron względem siebie pozostają w mocy.
 2. Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pisemnego oświadczenia jeżeli Klient opóźnia się z płatnością o 5 dni w stosunku do terminu płatności lub gdy Klient stanie się niewypłacalny albo w ocenie Sprzedawcy Klient nie będzie w stanie uregulować w terminie zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pisemnego oświadczenia także w przypadku przejęcia, przekształcenia lub podziału przedsiębiorstwa Klienta.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca oraz Klient  ponoszą odpowiedzialność za wykonanie Umowy Sprzedaży na  zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 2. Strony nie mogą wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za: oszustwo, świadome  wprowadzenie w błąd drugiej strony, śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez jej zawinione zaniedbanie, za wszelkie inne okoliczności, w których prawo nie pozwala wyłączyć ani ograniczyć odpowiedzialności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (bezpośrednio lub pośrednio) z tytułu dorozumianej gwarancji ani za utracone korzyści, w tym zyski, kontakty handlowe, dochody, możliwości, kontrakty, wartości firmy lub spodziewane oszczędności ani za zbędne wydatki, uszkodzenie lub zniszczenie danych komputerowych, lub za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne  spowodowane przez działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, naruszenie Umowy Sprzedaży, Ogólnych Warunków, czyn niedozwolony, naruszenie obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikające z lub pozostające w związku z Umową Sprzedaży lub Ogólnymi Warunkami.
 4. Z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej w ust. 2, każda inna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta wynikająca z Umowy Sprzedaży, czynu niedozwolonego lub jakakolwiek inna pozostająca w związku z Ogólnymi Warunkami lub Umową Sprzedaży, jest ograniczona w stosunku do każdego zdarzenia lub serii zdarzeń do 10% łącznej kwoty zapłaconej za Produkt, z którym wiąże się roszczenie Klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wobec Klienta, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku spowodowane jest okolicznościami o charakterze nadzwyczajnym, pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy, a których nie można było przewidzieć i zapobiec – Siła Wyższa. Przez okoliczności Siły Wyższej rozumie się w szczególności: kataklizmy, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zamieszki, wojnę, wprowadzenie stanu wyjątkowego, ataki terrorystyczne, epidemię, embargo, zarządzenia, ograniczenia i regulacje rządowe, właściwych organów i podmiotów.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – również w celach marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy kurierskie oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji celu określonego w ust. 2.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować wymienione w tym punkcie prawa należy skierować stosowne oświadczenie w sposób określony poniżej:
  • listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce,
  • mailowo na adres: odo@dssmith.com.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Ogólnych Warunkach danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia i zawarcia tejże umowy.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Zjednoczonego Królestwa, w oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. nr 2021/1773,”
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez: okres trwania umowy, okres upływu terminów przedawnienia roszczeń, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych lub okres trwania zobowiązań publicznoprawnych w zależności od tego, który z okresów będzie najdłuższy.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Klient nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio (a) sprzedawać, eksportować, dystrybuować, przekazywać ani w inny sposób dostarczać Produktów do żadnego kraju, podmiotu lub osoby ani (b) prowadzić interesów ze Sprzedawcą lub w jego imieniu w sprzeczności z jakimikolwiek obecnymi sankcjami gospodarczymi lub handlowymi, przepisami prawa lub regulacjami Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innych właściwych organów ds. sankcji, z późniejszymi zmianami.
 3. Nikt spośród: Klienta, jego podmiotów zależnych lub zgodnie z wiedzą Klienta, dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych Klienta lub ich podmiotów zależnych nie jest osobą fizyczną lub prawną („Osoba”), która jest lub należy do lub jest pod kontrolą Osób, które są: (i) przedmiotem/celem jakichkolwiek sankcji nałożonych lub egzekwowanych przez Departament Skarbu Wielkiej Brytanii, Unię Europejską, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych („OFAC”), Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub inne odpowiednie organy ds. sankcji (łącznie „Sankcje”), lub (ii) zlokalizowane, zorganizowane lub zamieszkałe w kraju bądź na obszarze, które są lub których rząd jest przedmiotem złożonych sankcji gospodarczych lub handlowych.
 4. Jeżeli w uzasadnionej opinii Sprzedawcy, Klient naruszył postanowienie pkt. 1 lub 2, Sprzedawca może niezwłocznie rozwiązać którąkolwiek lub wszystkie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pisemnym oświadczeniem. Sprzedawca nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności w ramach niniejszej Umowy Sprzedaży lub w związku z nią po takim rozwiązaniu.
 5. Oprócz zobowiązania Klienta do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, Klient zobowiązuje się i zapewni, że jego przedstawiciele i pracownicy będą przestrzegać angielskiej Ustawy o przeciwdziałaniu przekupstwu z 2010 r. oraz wszystkich przepisów antykorupcyjnych mających zastosowanie do Klienta lub Sprzedawcy („Przepisy antykorupcyjne”) oraz że nie będą, bezpośrednio ani pośrednio, ani w prywatnych kontaktach biznesowych, ani w kontaktach z sektorem publicznym, oferować, obiecywać lub dawać (lub zgadzać się oferować, obiecać lub dawać) jakichkolwiek korzyści finansowych lub innych w odniesieniu do wszelkich spraw będących przedmiotem niniejszej lub innej umowy między Klientem i Sprzedawcą i/lub w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści dla Klienta, które naruszałyby przepisy antykorupcyjne, które mają zastosowanie do Klienta lub Sprzedawcy.
 6. Jeśli Klient dowie się o jakimkolwiek naruszeniu lub podejrzeniu naruszenia pkt 4 przez Klienta, Klient  niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę. Sprzedawca może natychmiast zawiesić wykonywanie umowy poprzez pisemne powiadomienie Klienta, do czasu zakończenia  dochodzenia w sprawie naruszenia lub podejrzenia naruszenia. Klient pomoże Sprzedawcy w każdym takim dochodzeniu. Jeżeli w uzasadnionej opinii Sprzedawcy, Klient naruszył pkt 4, Sprzedawca  może, według swojego wyłącznego uznania, na podstawie pisemnego powiadomienia, niezwłocznie: (i) rozwiązać wszelkie lub wszystkie umowy między Klientem lub Sprzedawcą; oraz (ii) zawiesić wykonywanie umowy poprzez pisemne powiadomienie Klienta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny.
 9. Wszelkie spory wynikające z lub pozostające w związku z zawartą Umową Sprzedaży strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu powszechnego w Kielcach.

Adres sprzedającego:

Geodetów 156,
05-500 Piaseczno,

adres poczty elektronicznej:

sklep@dssmith.com;

telefon:

+48 22 701 18 13;
+48 22 701 18 05;

Warszawa dnia 17.07.2023 r.