Regulamin usługi Newsletteru Sklepu Internetowego DS SMITH POLSKA sp. z o.o.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi newsletter, która stanowi część usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • 1.2. Newsletter jest świadczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), zwanej dalej “ustawą”.

§ 2 DEFINICJE

 • 2.1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 • 2.2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.dssmith.com.
 • 2.3. Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DS Smith Polska sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 45 D, 02-146 Warszawa NIP: 951-15-89-286, REGON: 012192007, BDO: 000010561 kapitał zakładowy 384 460 500 zł, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000085747, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres do korespondencji: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce.
 • 2.4. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamówiła usługę Newsletter.

§ 3. WARUNKI SUBSKRYPCJI

 • 3.1. Subskrypcja usługi newsletter jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 • 3.2. Aby dokonać subskrypcji usługi newsletter, Usługobiorca musi podać swoje dane, w szczególności imię i adres e-mail, który będzie wykorzystywany do przesyłania wiadomości newsletter.
 • 3.3. Usługobiorca musi spełnić następujące warunki techniczne, aby prawidłowo korzystać z usługi newsletter:
  • a) posiadać urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows,
  • b) posiadać aktualną przeglądarkę internetową zapewniającą dostęp do zasobów sieci internetowych takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; DS Smith – INTERNAL
  • c) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4. CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 • 4.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców zbieranych za pomocą usługi newsletter jest Usługodawca.
 • 4.2. Przez zapisanie się do usługi newsletter, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertą sklepu Usługodawcy.
 • 4.3. Dane osobowe Usługobiorców zbierane są przez Usługodawcę za pośrednictwem usługi newsletter. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. A i f i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 4.4. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorców mogą być pracownicy i współpracownicy Usługodawcy, podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy, w szczególności firmy świadczące dla Usługodawcy usługi marketingowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usługi Newsletter określonej w ust. 2.1.
 • 4.5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby zrealizować wymienione w tym punkcie prawa należy skierować stosowne oświadczenie w sposób określony poniżej:
  • a) listownie na adres: DS Smith Polska sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Malików 150, 25-639 Kielce,
  • b) mailowo na adres: odo@dssmith.com.
 • 4.6. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • 4.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wskazanych w ust. 3.2., skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi newsletter. DS Smith – INTERNAL
 • 4.8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Zjednoczonego Królestwa, w oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. nr 2021/1773”.
 • 4.9. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania usługi newsletter do chwili rezygnacji przez Usługobiorcę zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
 • 4.10. Usługodawca stosuje mechanizm profilowania oraz automatyzację komunikacji. Mechanizm automatyzacji opiera się na analizie zachowania Usługobiorcy na stronie internetowej. Pod uwagę brane są informacje takie jak: na jakich stronach internetowych był klient, czy dodał produkt/produkty do koszyka, oraz to czy ostatecznie coś zamówił. Na tej podstawie Usługobiorca otrzyma spersonalizowaną wiadomość newsletter, komunikację dostosowaną do jego indywidualnych preferencji i działalności na stronie.
 • 4.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do analizy statystyk dotyczących usługi newsletter, w celu doskonalenia jakości przesyłanych treści oraz dostosowania ich do potrzeb Usługobiorców poprzez automatyzację komunikacji.

§ 5. ZASADY REZYGNACJI Z SUBSKRYPCJI NEWSLETTER

 • 5.1. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji usługi newsletter, klikając w odpowiedni link zawarty w każdej przesłanej wiadomości lub poprzez wysłanie prośby o wycofanie zgody na adres e-mail sklep@dssmith.com.
 • 5.2. Zgoda na otrzymywanie usługi newsletter może być udzielona przez Usługobiorcę podczas procesu rejestracji w Sklepie internetowym lub poprzez specjalny formularz dostępny na stronie Sklepu.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 6.1. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Usługobiorców przed nieuprawnionym dostępem oraz ich nielegalnym przetwarzaniem.

§ 7. ZMIANA REGULAMINU

 • 7.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • 8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści usługi newsletter oraz do zaprzestania jego dostarczania w każdym czasie bez konieczności uzyskania zgody Usługobiorcy.
 • 8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z usługi newsletter przez Usługobiorcę. DS Smith – INTERNAL

§ 9. REKLAMACJA USŁUGI NEWSLETTER

 • 9.1. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi newsletter świadczonej przez Usługodawcę.
 • 9.2. Reklamację można zgłosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e- mail sklep@dssmith.com.
 • 9.3. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) adres e-mail, na który jest dostarczany newsletter,
  • b) opis reklamacji, w tym jej uzasadnienie oraz okoliczności, które skłoniły Usługobiorcę do zgłoszenia reklamacji.
 • 9.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • 9.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 • 9.6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca podejmie odpowiednie działania w celu usunięcia nieprawidłowości w usłudze newsletter.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 • 10.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje od tego momentu, do czasu jego zmiany lub odwołania przez Usługodawcę.